Apie mus

CIVITTA privatumo politika – kandidatai

Gavę paraišką į atvirą darbo poziciją arba tiesiog spontanišką paraišką prisijungti prie UAB "CIVITTA", (toliau - "CIVITTA") mes galime apdoroti informaciją ("asmens duomenis") apie jus. Tai atliekama siekiant įvertinti jūsų profilį ir tinkamumą darbo pozicijai, atsižvelgiant į CIVITTA žmogiškųjų išteklių poreikius.

Atsižvelgdami į tai, mes saugome jūsų asmens duomenis ir privatumą, imdamiesi visų atitinkamų priemonių pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant ES reglamentą 2016/679, kuris vadinamas Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Šiame privatumo pranešime nurodoma, kaip CIVITTA gali naudoti jūsų asmens duomenimis, kaip užtikriname jų apsaugą ir kokias privatumo teises jums suteikia įstatymai.

Šiame pranešime "mes" ir "mūsų" bus nuorodos į CIVITTA, o "jūs" ir "jūsų" bus nuorodos į kandidatus.

1. Kodėl apdorojame jūsų asmens duomenis?

Mes galime apdoroti jūsų asmens duomenis, kad užtikrintume efektyvų mūsų įdarbinimo procesų valdymą. Šiuos duomenis dažniausiai pateikiate jūs, teikdami paraišką į laisvą darbo poziciją arba spontaniškai siųsdami prašymą šiuo klausimu. CIVITTA gali paprašyti papildomų asmens duomenų įdarbinimo procesui, atsižvelgiant į vertinimo proceso etapus (pvz., rašytiniai testai, apklausos).

Toliau apibūdinti pagrindiniai tikslai kodėl mes galime apdoroti jūsų asmens duomenis:

 • įvertinti jūsų profilio ir įgūdžių tinkamumą atsižvelgiant į mūsų dabartinius žmogiškųjų išteklių poreikius;
 • įvertinti jūsų gebėjimus atlikti reikalingas užduotis;
 • informuoti jus apie jūsų darbo paraiškos statusą;
 • užtikrinti vertinimų sąžiningumą;
 • reaguoti į galimus būsimus žmogiškųjų išteklių poreikius.

2. Dėl kokių teisinių priežasčių mes apdorojame jūsų asmens duomenis?

Kai vykdomas vienas iš pirmiau minėtų tikslų, turime aiškiai apibrėžtą teisinį pagrindą, kad galėtume apdoroti jūsų duomenis. Todėl kiekvienai apdorojimo operacijai CIVITTA užtikrina, kad taikomas bent vienas iš šių teisinių pagrindų:

 • turime laikytis teisinių įsipareigojimų pagal mūsų jurisdikcijose taikomus įstatymus;
 • jūs suteikėte mums savo sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis konkrečiam tikslui;
 • turime teisėtą interesą naudoti jūsų duomenis nurodytam tikslui, ir šis interesas nenusveria jūsų intereso.

Teisėtų interesų siekimas bus pagrindinis teisinis pagrindas, taikomas darbo pretendentams. Tačiau jis gali būti palyginti plačiai interpretuojamas. Todėl norėdami pateikti aiškumo šiuo aspektu ir informuoti jus, ko tikėtis, mes manome, kad mūsų teisėtas interesas yra:

 • Kvalifikuotų kandidatų įdarbinimas;
 • Sukurti CIVITTAI teigiamą išorinę reputaciją;
 • Mūsų paslaugų gerinimas;
 • Keitimasis informacija tarp skirtingų CIVITTA subjektų (grupės viduje atliekami perdavimai).

Taip pat, mes turime galiojantį teisinį pagrindą, jei mes:

 • tvarkome jūsų duomenis, siekiant apsaugoti jūsų ar kito asmens interesus;
 • atliekame užduotį visuomenės labui arba turime vykdyti oficialios institucijos mums suteiktą nurodymą.

Mes naudosime jūsų duomenis tik aukščiau išvardytiems interesams tol, kol tai nepažeis jūsų interesų ir prigimtinių teisių. Atsižvelgiant į tai, kiekvieną kartą, kai bus naudojamas bet kuris iš šių teisinių pagrindų, mes atliksime balanso testą tarp šių interesų ir jūsų teisių bei laisvių, kad pastarosios nebūtų neproporcingai apribotos.

3. Kurias jūsų asmens duomenų kategorijas mes naudojame?

Kaip minėta viršuje, vykdydami įdarbinimo procedūras tvarkome keletą asmens duomenų kategorijų. Šie duomenys yra gaunami iš mums pateiktų dokumentų, daugiausia jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško. Atsižvelgiant į šių dviejų dokumentų formato laisvę, asmens duomenų tvarkymo kategorijos gali apimti, bet neapsiriboja:

 • Bendra informacija: vardas, pavardė, namų adresas, telefono numeris, el. paštas, parašas, šeimyninė padėtis, pilietybė;
 • Išsilavinimas: lankytos švietimo įstaigos, egzaminų ir vertinimo informacija;
 • Profesinė patirtis: ankstesni darbdaviai, ankstesnių darbo vietų nuorodos ir asmens duomenys;
 • Specialūs įgūdžiai: IT įgūdžiai, kalbų mokėjimas.

Per rašytinius ir žodinius vertinimo etapus mes taip pat apdorosime šiuos asmens duomenis:

 • Vaizdo stebėjimas ir prieiga prie mūsų patalpų: vaizdo įrašai / biometriniai duomenys;
 • Rašytinė vertinimo testo informacija: atsakymai, bendras įvertinimas;
 • Viešai prieinama informacija: informacija iš socialinių tinklų, laikraščių, paskelbta informacija internete;

Specialiosios asmens duomenų kategorijos

Specialios asmens duomenų kategorijos yra duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių ir biometrinių duomenų apdorojimas, siekiant unikaliai identifikuoti fizinį asmenį, duomenys apie sveikatą ar duomenys dėl fizinio asmens seksualinio gyvenimo ar seksualinės orientacijos.

Vertinimo tikslais CIVITTA gali naudotis jautrioms asmens duomenų kategorijoms tik siekdama užtikrinti lygias galimybes. Tačiau, kaip minėta aukščiau, dėl laisvo formato taikymo proceso aspektų, jūsų išsiųstuose dokumentuose gali būti tam tikrų kategorijų slaptų asmens duomenų. Tokio pobūdžio informacijos apdorojimas yra nereikalingas, ir mes patariame pretendantams apriboti tokių kategorijų asmens duomenų naudojimą.

Kitais atvejais mes galime apdoroti tokio pobūdžio asmens duomenis tik ribotuose atvejuose, visada laikydamiesi tvirto teisinio pagrindo, daugiausia siekdami užtikrinti mūsų patalpų saugumą atliekant rašytinius ir žodinius vertinimus (renkant vaizdo stebėjimo duomenis).

4. Asmens duomenų laikymas, saugojimas ir ištrynimas

CIVITTA užtikrina, kad jūsų duomenys būtų saugomi centralizuotai ir organizuotai, atitinkamose žmogiškųjų išteklių vidaus informacinėse sistemose. Jūsų informacija taip pat gali būti saugoma saugiose įmonės el. pašto paskyrose, grupės duomenų perdavimo atvejais. Papildomai, atspausdinti ir kiti popieriniai dokumentai (pvz., CV, motyvacinis laiškas) yra saugomi tinkamose fizinėse saugyklose.

Mes užtikriname saugumą, įdiegiant išsamią prieigos teisių sistemą, kuri užtikrina, kad tik įgaliotas ir kompetetingas personalas turėtų unikalią prieigą prie duomenų tik dėl teisėtų ir aiškiai apibrėžtų tikslų.

Mūsų saugojimo laikotarpiai grindžiami keliais aiškiai apibrėžtais kriterijais. Todėl duomenys bus saugomi tol, kol mes aktyviai siekiame vieno iš pirmiau išvardytų tikslų ir tol, kol tam turime teisinį pagrindą.

Su jūsų sutikimu, mes galime išsaugoti jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume susisiekti su jumis, jei ateityje atsirastų potenciali laisva darbo vieta.

5. Asmens duomenų perdavimas

Mūsų veiklos eigoje, jūsų asmens duomenys gali būti perkelti į mūsų įmonių grupę (įmonių grupių pervedimas).

Asmens duomenų perdavimai grupės viduje

CIVITTA yra sudaryta iš skirtingų juridinių asmenų, kurie sudaro įmonių grupę. Su jūsų sutikimu mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis su kitomis įmonėmis, kurios yra šios įmonių grupės dalis, jei jūsų profilis gali patenkinti tų juridinių asmenų žmogiškųjų išteklių poreikius.

CIVITTA plėtoja holistinį požiūrį į pretendentų asmens duomenų apsaugą, todėl užtikrina, kad jums būtų taikomos tos pačios garantijos ir teisės visai grupei.

Tarptautiniai perdavimai už EEE ribų

Dėl mūsų tarptautinės struktūros ir veiklos išskaidymo, dalis mūsų veiklos ir klientų gali būti už Europos ekonominės erdvės ribų (ES valstybės, Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas). Todėl galime perduoti jūsų asmens duomenis už EEE ribų į šalis be adekvataus Europos Komisijos sprendimo.

Siekiant užtikrinti ES lygio duomenų apsaugą, CIVITTA naudoja standartines, Europos Kimisijos patvirtintas, sutarties sąlygas visiems mūsų tarpvalstybiniams perdavimams, kurios atitinka BDAR reikalavimus tokioms operacijoms.

6. Jūsų teisės

6.1. Teisė naudotis savo asmens duomenimis

Jūs galite paprašyti, ir turite teisę gauti iš mūsų apžvalgą apie mūsų turimus asmens duomenis: iš kur mes juos gavome ir kam mes tai naudojame. Jūs galite gauti informaciją apie tai, kiek laiko mes saugome jūsų duomenis ir kas gauna duomenis apie jus. Tačiau jūsų teisė susipažinti su dokumentais gali būti apribota teisės aktais, kitų asmenų privatumo apsauga ir mūsų verslo privatumo sumetimais. Mūsų praktinės žinios, konfidencialūs duomenys, taip pat ir vidiniai įvertinimai ir medžiagos gali būti apsaugoti nuo teisės į duomenų apžvalgą.

6.2. Teisė ištaisyti ir ištrinti duomenis

Jei pastebėjote, kad asmeninė informacija, kurią mes turime apie jus, yra neteisinga, neišsami ar neaktuali, jūs turite teisę ištaisyti ar ištrinti duomenis taikydami apribojimus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose ir teisėje į duomenų apdorojimą.

6.3. Teisė į naudojimo apribojimus

Jei manote, kad duomenys, kuriuos turime apie jus, yra neteisingi arba neišsamūs, arba jei prieštaraujate dėl duomenų naudojimo, galite reikalauti, kad mes apribotume šių duomenų naudojimą saugykloje. Naudojimas bus apribotas saugykloje, kol bus galima nustatyti duomenų taisyklingumą, arba bus patikrinta, ar mūsų teisėti interesai viršija jūsų interesus.

Jei turite teisę ištrinti jau užregistruotus duomenis apie jus, galite paprašyti mums apriboti šių duomenų naudojimą saugykloje.

6.4. Teisė į duomenų perkėlimą

Jei mes naudojame duomenis, turint jūsų sutikimą arba susitarimą ir duomenų apdorojimas yra automatizuotas, jūs turite teisę gauti jūsų pateiktų duomenų kopiją elektroniniu formatu.

6.5. Teisė prieštarauti.

Jūs turite teisę prieštarauti, kad CIVITTA apdorotų jūsų asmens duomenis, kai mes pasitelkiame mūsų teisėtą interesą dėl tokios veiklos, kai atliekame užduotis viešojo intereso tikslais arba tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.6. Automatinis individualus sprendimų priėmimas

Jūs taip pat turite teisę prieštarauti sprendimui, kuris grindžiamas tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą. Tokiose situacijose CIVITTA užtikrins tinkamas priemones, skirtas jūsų teisėms apsaugoti, pagrinde teisę į žmogaus įsikišimą, persvarstant tokius atvejus.

Jums bus pranešta, ar automatizuotas sprendimų priėmimas bus atliekamas jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

6.7. Sutikimo nutraukimas

Jei mes apdorojame asmens duomenis pagal jūsų sutikimą, jūs galite atsiimti savo sutikimą atskleisti duomenis bet kuriuo metu. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad mes ir toliau galime naudoti jūsų asmens duomenis, jei turėsime įvykdyti teisines ar sutartines prievoles.

7. Tikslumas ir jūsų asmens duomenų atnaujinimas

Mes nuolat atnaujinsime jūsų asmens duomenis kol tai bus saugoma mūsų duomenų bazėje. Tai daroma vidaus organizavimo tikslais ir siekiant užtikrinti geresnį kliento poreikių ir prašymų bei jūsų įgūdžių atitikimą. Šiuo atžvilgiu galite atnaujinti savo duomenis, rašydami į elektroninį paštą: info@civitta.lt.

8. Šios privatumo politikos atnaujinimai

Mes kartais galime peržiūrėti šią Politiką paskelbdami atnaujintą versiją mūsų svetainėje. Jei bus padaryti esminiai pakeitimai, kurie gali reikšmingai daryti įtaką jūsų teisėms arba padidinti jūsų atsakomybes, mes apie tai pranešime. Mes galime pranešti apie pokyčius ir kitomis aplinkybėmis. Mes rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį, kad gautumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką.

9. Kontaktiniai duomenys ir skundų pateikimas

Visada galite su mumis susisiekti kaip duomenų valdytojas, jei turite klausimų apie savo teises į privatumą ir apie tai, kaip mes registruojame ir naudojame asmens duomenis. Mūsų biuro adresas Lietuvoje yra Gedimino pr. 27, Vilnius, ir jūs galite susisiekti su atsakingu asmeniu el. paštu: info@civitta.lt

Jei esate nepatenkintas, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, ir esate nepatenkinti bendravimu su atsakingu asmeniu, galite pateikti skundą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinė informacija pateikta apačioje.

Duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; El. paštas ada@ada.lt